pressupost. curs 2015 - 2016


ENTRADES

Subvencions i convenis

296.344,00 euros

Fundacions i mútues

57.500,00 euros

Ingressos activitats esportives

647.560,00 euros

Ingressos per prestacions de serveis diversos

311.000,00 euros

Total entrades

1.312.404,00 euros

 

SORTIDES

 

Sous i salaris , S. Social i despeses socials

1.043.459,00 euros

Despeses de personal

33.800,00 euros

Serveis professionals independents

30.000,00 euros

Assegurances

6.500,00 euros

Lloguers instal·lacions

18.000,00 euros

Lloguers (renting vehicles)

13.200,00 euros

Subministraments i altres despeses

20.000,00 euros

Reparacions i conservació

1.500,00 euros

Altres despeses

145.945,00 euros

Total sortides

1.312.404,00 euros